Tin tức

Nghị định mới về việc giao hay cho thuê với thửa đất nhỏ

Chia Sẻ Kiến Thức

02:05 26/09/2022

Tại Nghị định số 43 năm 2014/NĐ-CP không đề cập đến nội dung giao đất hay cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp. Trên thực tế vẫn còn gặp nhiều vướng mắc trong việc giao đất và cho thuê đất đối với trường hợp này.

Để khắc phục những bất cập trên, tại Nghị định số 148 năm 2020/NĐ-CP, Chính phủ đã bổ sung quy định về giao đất hay cho thuê đất đối với thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý vào Nghị định số 43 năm 2014/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 8/2/2021. Cụ thể như sau:

Ảnh: Nghị định mới về việc giao hay cho thuê với thửa đất nhỏ

Thứ nhất, đối với thửa đất nhỏ và hẹp do Nhà nước quản lý được cho thuê đất, giao đất phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Theo quy định tại điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 8 của Luật Đất đai 2013, đất thuộc quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đất chưa giao hay đất chưa cho thuê hoặc đất đang giao quản lý.

- Có diện tích hay hình dạng không đủ tiêu chuẩn của diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa theo như quy định của UBND cấp tỉnh.

- Phù hợp với việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hay quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Không thuộc phạm vi đất thực hiện các dự án, công trình đã được xác định trong diện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bố công khai.

- Đất dự kiến giao hay cho thuê không có khiếu nại, tranh chấp, vi phạm hoặc có khiếu nại, tranh chấp, vi phạm nhưng đã có văn bản giải quyết theo như quy định của pháp luật.

Thứ hai, nguyên tắc giao đất và cho thuê đất được thực hiện như sau:

- Ưu tiên sử dụng các thửa đất nhỏ và hẹp do cơ quan Nhà nước quản lý vào mục đích công cộng. Trường hợp không được sử dụng vào mục đích công cộng thì phải thực hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất hay cho thuê đất với người sử dụng đất (NSDĐ) liền kề.

- Trường hợp có từ hai NSDĐ liền kề trở lên có nhu cầu sử dụng thửa đất nhỏ hẹp thì việc giao đất hay cho thuê đất phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; Trường hợp chỉ có một người có nhu cầu sử dụng đất thì việc giao đất hay cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Việc giao đất hay cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ và hẹp cho NSDĐ liền kề được thực hiện sau khi UBND các cấp đã tổ chức rà soát và công bố công khai, lấy ý kiến của người dân nơi có đất.

- Việc giao đất hay cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ và hẹp căn cứ vào đơn đề nghị giao đất, cho thuê đất của NSDĐ liền kề và phải được thực hiện công khai, minh bạch và dân chủ.

- Sau khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì NSDĐ liền kề phải thực hiện các thủ tục hợp thửa đất theo như quy định.

- Bảo đảm được các quyền sử dụng hạn chế đối với các thửa đất liền kề theo như quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về dân sự; không có sự phát sinh tranh chấp và khiếu kiện về đất đai.

Thứ ba, thời hạn sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất hay cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ và hẹp cho NSDĐ liền kề được xác định thống nhất với thời hạn sử dụng của thửa đất mà NSDĐ liền kề đang sử dụng. Trường hợp giao hay cho thuê các thửa đất nhỏ và hẹp gắn với việc chuyển mục đích sử dụng của thửa đất liền kề với thửa đất nhỏ và hẹp thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo như quy định tại Điều 125 và Điều 126 của Luật Đất đai năm 2013.

Thứ tư, giá đất để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất; giá khởi điểm đấu giá khi giao đất, cho thuê đất là giá đất do UBND cấp tỉnh quyết định theo như quy định của pháp luật.

Thứ năm, UBND cấp tỉnh quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục thửa đất nhỏ hẹp do cơ quan Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến của người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ và hẹp tại địa phương để sử dụng vào các mục đích công cộng hoặc giao hay cho thuê cho người sử dụng đất liền kề.

(Nguồn tổng hợp - giaodichbatdongsan.com.vn chỉnh sửa) 

 

Tags:
Không có tag
Tin tức mới nhất